Trang nhất

23/05/2019

Chỉ khi kinh tế tư nhân phát triển mới có dân giàu, nước mạnh

(KDPT) – Ở các nước phát triển, khu vực kinh tế tư nhân chiếm trên 85% GDP, là nền tảng và là trụ cột đảm bảo cho nền kinh tế quốc gia phát triển ổn định, vững mạnh. Khi đánh giá về khát vọng làm giàu của các nhà tư bản, nhà...